|

اعتراف وسیع دانشمندان غربی به وجود روح

به گزارش فارس نیوز با همکاری حوزه علمیه قم متجاوز از دو قرن است که در مجامع علمی اروپا و امریکا در اثر تالیفات کثیر و متجاوز از 300 مجله و نشریه معتبر، در دو قاره اروپا و امریکا، مساله احضار ارواح به صورت یک مساله حسی و تجربی ثابت و متقین در آمده، به صراحت وجود روح مجرد و جاودان اثبات گردیده است .

حال این سؤال اساسی مطرح است که آیا ممکن است این همه گفتار و نوشتار و تحقیقات علمی دانشمندان غربی از روی وهم و خیال و گمان سرچشمه بگیرد؟ آیا راستی چنین است؟ روحی و نفسی مجرد موجود نیست؟ فرشتگانی وجود ندارند؟ عالم ارواح و جنیان از جمله خیالات و اوهام می باشند؟ آیا مادیون و ماتریالیست ها و مارکسیست ها و منکرین روح مجرد در برابر این تحقیقات دانشمندان و اعترافات شگفت انگیز چه پاسخی دارند؟ آیا همه این تحقیقات دانشمندان و اعترافات باطل بوده و تنها عقیده آنان صحیح است؟ .

آیا آیه مبارکه: «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی » (1) یعنی «از تو ای پیامبر درباره روح سؤال می کنند بگو روح از فرمان پروردگار من است » جزء خیالات و بافتنی ها است؟ .

اعترافات دانشمندان غربی به وجود روح مجرد

در پاسخ مادیها لازم است شمه ای از اعترافات دانشمندان غرب را در این نوشتار مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم تا خوانندگان بدانند که تنها مذاهب آسمانی از اسلام و یهود و مسیح و … نیستند که وجود روح مجرد را ثابت و مبرهن می دانند، بلکه دانشمندان غربی و امریکائی نیز که احیانا کاری با دین و مذهب ندارند، طبق اثبات علم حسی و تجربی به وجود روح مجرد غیر جسمانی اعتراف دارند:

دانشمند آلمانی به نام «کارل دویرل » در مجله «وکنفت » صریحا می نویسد:

«علوم طبیعی اصرار دارد بر انکار جاودانگی نفس انسانی و لکن برهان قاطع آنها را رد می کند» (2).

دانشمند دیگری به نام «ج – دولن » در کتاب «جاذبه روحی » چاپ پنجم ص 283 چنین می نویسد:

«ادعای مادیون در انکار روح مجرد هرگز مورد تایید علم امروز نیست و لکن به آنان نمی گوئیم که آنان بدون مطالعه، تسلیم الهیون و معتقدین به وجود روح شوند، و هرگز آزادی فکر را از آنها سلب نمی کنیم بلکه به آنان می گوئیم:

«ای مادیها و منکرین موجودات مجرد و روح مجرد از ماده، برای انجام تحقیقات عجله کنید و بحث و بررسی نمائید که نور حت حوادث اعجاب انگیز احضار ارواح تمام مردم را فراگرفته است! ! می گوئیم شما در زمره محققین دقیق علمی باشید و تنها به صحت مشاهده تسلیم نشوید مگر زمانیکه خودتان حوادث مربوط به احضار ارواح را عملی سازید تا مرحله به مرحله صحت آنها را تصدیق نمائید …» (3). آیا این، طریق درست فلسفی و علمی و عملی نیست؟ این دانشمند غربی (ج – دولن) بعد از ذکر جملات بالا چنین می نویسد:

«ما مخالفان عقیدتی خود را به چیزی دعوت می کنیم که آنها به ظاهر به آن مجهز هستند، زیرا طرفداران نظریات مادی که گمان می کنند که انسان موجودی است مادی صرف و روح مجرد را انکار می کنند در برابر علم احضار ارواح و حوادث حسی برای اثبات روح مجرد چه پاسخی می دهند؟ آیا این طریق اثبات روح به آزادی انسان مخالف است؟ آیا این روش علمی روز با اصول علمی دانشمندان طبیعی در تضاد است؟! در حالیکه چنین نیست » (4).

دانشمند بزرگ اروپائی به نام «فردروسل والاس » استاد مشهور فیزیولوژی و کاشف ناموس انتخاب طبیعی در مجله «التیمس » چنین می نویسد (5):

«… من مدت تقریبا 8 سال از بهترین عمر خود را در مشاهدات عجیب و حیرت انگیز احضار ارواح گذرانده ام اینک برای من آسان است که در منزل خودم چنین افعال حیرت انگیز ارواح را در حضور جماعتی از برادران خود انجام دهم بدون اینکه در پاکی و صداقت و ایمان دلهای آنان شک و تردیدی ایجاد کرده باشم » .

سپس اسامی عده ای از اساتید بزرگ اروپائی را نام می برد که معتقد بر صحت احضار ارواح بوده اند، سپس شمه ای از فضائل و کمالات و دقت نظر آنان را نقل می کند، آنگاه می گوید:

«… گرچه جمعی از مردم عادی بروز این حوادث عجیب را از ارواح، حمل بر وهم و خیال پردازی کنند و لکن من هرگز چنین استنباطی از این حوادث حیرت انگیز ندارم و این همه حوادث مهم علمی را نمی توانم به وهم و خیال نسبت دهم » (6).

استاد بزرگ سوئیسی به نام «متزجر» در کتاب خود به نام «احضار ارواح علمی » ضمن کلام طولانی چنین می نویسد:

«مذهب احضار ارواح وجود روح مجرد را ثابت می کند و مساله جاودانگی روح که یک جزء مهم معنوی از انسان محسوب می گردد به طوری که جدال و بحث در آن ممکن نیست به جهت هدایتی که وجود روح دارد و مسائل مربوط به روح و اثبات وجود او از مسائل جدید واقعی بوده، چه اندازه امر مهم بوده، دارای منافع سرشار می باشد؟ مردم صبح کردند در حالیکه از یکدیگر می پرسند در حالیکه قلب هایشان پر از تاسف و تاثر است که چرا جماعتی به نام مادی، منکر حقایق شده بدون اینکه در حقایق موجود عالم بررسی و تفحص بجا می آورند» (7).

جمعیت بزرگی متشکل از مجموعه دانشمندان اروپا و امریکا تحت ریاست دو استاد بزرگ و مشهور یکی به نام «هیزلوب » از آمریکا و دیگری به نام دکتر «هودس » از انگلستان برای تحقیق و بررسی مسائل مربوط به احضار ارواح و صحت و سقم آن تشکیل گردید و مدت 12 سال در این مساله بررسی بجای آوردند سپس در سال 1899 به صراحت، صحت مشاهدات ناشی از احضار ارواح اموات را مورد تایید قرار دادند تا آنجا که یک مجله روحی اروپا مهمترین نظریات و عقاید این جمع از دانشمندان را نقل و انتشار داد و در همان مجله نوشت:

«استاد هیزلوت » چنین می گوید:

«من امیدوارم بعد از گذشتن یک سال جمیع براهینی را که اثبات حیات بعد از مرگ را می کند جمع آوری و انتشار دهم »

سپس می نویسد: «من با چشم خودم برخی از حوادث حیرت انگیز واقعی را مشاهده کردم که یقین دارم از خیالات و اوهام نیست » (8).

دانشمند دیگری به نام «هودسن » می نویسد:

«انسانهای عالم و دانشمند امروز در مجامع علمی در مرحله مشاهده حوادث بزرگ و حیرت انگیز درباره روح و حیات بعد از مرگ هستند، من امیدوارم که بعد از گذشتن دو سال یا کمتر برای انسانهای عالم و عامل این عالم، تفسیر جدیدی از نوامیس حیات انسانی عرضه بدارم » .

و سپس در پاسخ سؤال خبرنگاران روزنامه ها از علت ایمان او به ادیان آسمانی چنین پاسخ می دهد:

«من و استاد «هیزلوت » از 12 سال بحث های مربوط به بررسی و تحقیق در وجود روح مجرد را شروع کردیم در حالیکه ما دو نفر هر دو جزء مادیون و منکرین سرسخت وجود روح مجرد بودیم! ! که هرگز به آن معتقد نبودیم و غرض ما از بررسی و تحقیق در این مساله جز این نبود که به دست آوریم آیا غش و تدلیس و فریب کاری در مورد وجود روح و نفس وجود دارد؟ اما امروز معتقدم و جزم دارم به اینکه حوادث مربوط به ارواح اموات صحیح بوده، دلیل محکم و قاطعی به این کار دارم به طوری که هیچ شکی در صحت حوادث حیرت انگیز در رابطه با ارواح ندارم! !» (9).

زمانی در اروپا در میان جراید شایع گردید که استاد علم نجوم و هیئت «کامیل فلامریون » از عقیده خود راجع به وجود ارواح مجرد دست برداشته است تا آنجا که مدیر یک روزنامه با ایشان مصاحبه ای انجام داده، از او چنین سؤال کرد: «روز شما مبارک ای حضرت استاد! چه چیز باعث گردید که تو از رای و نظر خود در مورد روح مجرد برگشتی و اعراض نمودی! !؟» .

عبارت ایشان را «فرید وجدی » در دائرة المعارف خود چنین می نویسد: «نهارک سعید یا حضرة الاستاد، ماالذی طرا و لماذا رفضت مذهبک؟» . دانشمند مزبور در پاسخ خبرنگار مجله چنین گفت:

«انی لمندهش من الاشاعات التی واعت بشانی من منذ ایام فانی لم ارفض مذهبی مطلقا» .

«من از شایعاتی که در مورد اعراض من از عقیده ام به وجود روح مجرد پخش گردیده سخت نگرانم! در حالیکه هرگز مکتب و عقیده و ایده خود را ترک نکرده ام بلکه من این ظواهر و اعمال مشاهده شده از ارواح اموات را در کلاس های درس برای شاگردان خود تدریس می کنم و حتی چند ماهی است که به فکر تالیف کتابی به نام «مسائل روحی، از امور مجهول برای انسان » بوده و هستم (10).

پی نوشت:

1) سوره اسراء: 85 .

2) دائرة المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی، ج 4، ص 380 ماده روح .

3) هملوا اقرؤا و جروا و ابحثوا کلما یؤکد لکم صحة الحوادث التی ظهر نورها للناس اجمعین و کونوا بحاثین مدققین و لا تسلموا لصدق مشاهدة الا اذا استطعتم ان تکرروها بانفسکم کثیرا و فی شروط مختلفة » .

4) دائرة المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی، ج 4، ص 380 ماده روح .

5) مدرک قبل: ص 383 و 384 .

6) مدرک قبل: ص 384 .

7) مدرک قبل .

8) مدرک قبل .

9) قد ابتدا ابحاثی انا و الاستاد هیزلوت من منذ اثنی عشر سنة و کنا مادیین و دهریین لا نصدق بشی ء مطلقا و لم یکن لناالا غرض واحد و هو کشف الغش و التدلیس الا ما الیوم و ما ادراک ماالیوم؟ فانی اعتقد و اجزم بامکان المحادثة مع ارواح الموتی و قد قام لی الدلیل علی هذا الامر بحیث لا تصور ان یتطرق الیه الشک مطلقا»

10) مدرک قبل .

URL کوتاه: https://www.farcenews.com/?p=325

نویسنده در تاریخ 15 آوریل 2017. در زیر مجموعه اندیشمندان اسلامی, پاسخگویی مسایل شرعی, علوم اسلامی. شما می توانید تمام پاسخ ها به این پست را دنبال کنید از طریق RSS 2.0. شما می توانید نطر ارسال کنید

1 نظر برای “اعتراف وسیع دانشمندان غربی به وجود روح”

  1. تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

ارسال پاسخ

آخرین نظرات

  • احسان: سلام دوستان، من هم مثل همه مسلمونا که چه عرض کنم همه آآآدم ها که بویی از ادمیت بردن به حرفای این آقا تعجب کردم...
  • علی: چرا ما ملت با هر حرف و ایده ای مخالفت میکتیم؟ اقای نبویان حتما از من بهتر اسلام را میشناسند پس باید گفته های...
  • محمد حسین: البته ادعای این يارو درباره دوران صفویه از اساس بی اعتبار و نامستند است. موقعیت حکومت ایران که دارای...
  • مهدی: آقای نبویان، شما نظر رهبر رو پرسیدی که شیعه رو وحشی میدونی و حکم میدی؟مطمئن باش امثال تو باعث بی آبرویی و...
  • اشرف: بیا منو بخور.